Strona główna
O nas
Aktualności
Struktura
Dziekanat
Rekrutacja
Dla studentów
Fotoplenery
Dla pracowników
Do pobraniaTablica ogłoszeń
Dla firm


"Program rozwojowy Politechniki Koszalińskiej w zakresie przybliżenia kształcenia do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy"


EDYCJA PROJEKTU na lata 2010 - 2012 została zakończona 30.09.2012. Poniżej przedstawiamy Państwu zakres działalności GO!design w trakcie jego trwania:

ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK

Praktyki w ramach Projektu Unijnego przeznaczone są dla studentów studiów I i II stopnia Instytutu Wzornictwa bez ograniczeń.

 • Praktyki muszą odbywać się w Firmach/Organizacjach, które znajdują się na liście Firm/Organizacji biorących udział w programie, działające w branżach zgodnych z wykształceniem i kierunkiem studiów kandydatów na Praktykantów.
 • Lista Firm/Organizacji biorąca udział w programie znajduje się na stronie www.wzornictwo.tu.koszalin.pl/„go!design” oraz u Koordynatorów Praktyk.
 • Pod nazwą Praktykant rozumie się studenta INSTYTUTU WZORNICTWA specjalności ARCHITEKTURA WNĘTRZ i WZORNICTWO, który pomyślnie przeszedł proces rekrutacji na praktykę.
 • Listę Firm/Organizacji biorących udział w Programie można uzupełniać na wniosek studentów lub innych osób zaangażowanych w rozwijanie Programu.
 • Wniosek o uzupełnienie listy o nową Firmę/Organizację należy kierować do Koordynatorów Praktyk. O udziale Firmy/Organizacji w Programie decyduje obustronna zgoda pomiędzy Firmą/Organizacją, a Prorektorem ds. Nauki Politechniki Koszalińskiej, po wcześniej przeprowadzonych rozmowach dotyczących zgodności profilu kształcenia studenta z problematyką zgłoszoną przez Firmę/Organizację.
 • Praktyka trwa 1 - 2 miesiące / min. 80 godzin roboczych, w trybie ciągłym. W przypadkach uzasadnionych praktyka może być realizowana w dłuższym okresie czasu, nie dłużej jednak niż 3 miesiące / okres wakacyjny, przerwa semestralna.
 • Uczestnictwo w Praktyce nie zwalnia studenta z udziału w obowiązujących zajęciach dydaktycznych wynikających z programu kształcenia Uczelni.
 • Harmonogram indywidualnej praktyki opracowany będzie w porozumieniu stron, czyli Firmę/Organizację, Instytut Wzornictwa (Koordynatora Praktyk) i Kandydata na praktykę.
 • Praktyka z Programu Unijnego może być zaliczona jako praktyka zawodowa wynikająca z toku studiów, pod warunkiem uzyskania zgody Dziekana (przed rozpoczęciem praktyki) i prowadzenia wymaganych do zaliczenia praktyk dokumentów przedstawionych u Kierownika Praktyk Studenckich Obowiązkowych po zakończonej praktyce z programu.
 • Po zakończonej praktyce student otrzymuje wpis do indeksu (złożony przez Koordynatora Projektu), co skutkuje wpisaniem praktyki z programu do Suplementu.

ZASADY UBIEGANIA SIĘ O PRAKTYKĘ Z PROGRAMU

 • O praktykę ubiegać się mogą wszyscy studenci kierunku Architektura Wnętrz i Wzornictwo INSTYTUTU WZORNICTWA Politechniki Koszalińskiej.
 • Osoby zainteresowane odbyciem praktyki zgłaszają się do KOORDYNATORÓW Praktyk.
 • Osoby zainteresowane odbyciem praktyki składają:
  • portfolio w formie PDF na CD oraz wybrane 2-3 prace (w jpg., 96 dpi na płycie CD), w celu prezentacji swojego profilu na stronie galerii Projektu www.wzornictwo.tu.koszalin.pl go!design.
  • CV z listem motywacyjnym.
  • wypełniony wniosek o praktykę dostępny na stronie.
  • Kserokopię ważnej legitymacji studenckiej.
  • Zaświadczenie o ubezpieczeniu studenta od następstw nieszczęśliwych wypadków na okres trwania praktyk.

PROCEDURA ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW O PRAKTYKĘ Z PROGRAMU I TRYB DALSZEGO POSTĘPOWANIA

 • Koordynator Projektu dokonuje weryfikacji dokumentów i załączników (portfolio) złożonych przez Kandydata.
 • Formularze i portfolio przesłane są do tzw. Opiekunów - osób wyznaczonych w Firmach/Organizacjach do współpracy w programie. Po zapoznaniu się z dokumentacją – podejmują decyzję o wyborze Kandydata. Istnieje możliwość rozmowy kwalifikacyjnej z Kandydatem. Koszty dojazdu do miejsca rozmowy kwalifikacyjnej Kandydat pokrywa z własnych środków.
 • Kandydat otrzymuje informację o przyjęciu na praktykę pocztą internetową od Koordynatora w ciągu 7- dni od daty rozstrzygnięcia.
 • Firma/Organizacja w porozumieniu z Koordynatorem Projektu opracowuje ze studentem harmonogram realizacji praktyki. Harmonogram bezapelacyjnie musi zostać przedstawiony u Koordynatora Praktyk i uzyskać jego akceptację.
 • Firma/Organizacja przesyła do Koordynatora podpisany wniosek o przyjęcie na praktykę wraz z wcześniej omówionym harmonogramem praktyki.
 • Osoba upoważniona przez Dyrektora Instytutu (w tym wypadku Koordynator Praktyk IW) do reprezentowania Instytutu podpisuje trójstronną umowę na podstawie otrzymanego wniosku, a następnie podpisuje ją osoba upoważniona ze strony Firmy/Organizacji.
 • Student podpisuje umowę i jeden egzemplarz podpisanej przez wszystkie strony dostarcza do Koordynatora Programu w terminie 7 dni od podpisania umowy.

PRZEBIEG Praktyki I OBOWIĄZKI Praktykanta

 • Każdemu praktykantowi przydzielony jest Opiekun praktyki wskazany przez Firmę/Organizację, który czuwa nad prawidłowością przebiegu praktyki i zgodnością prac z harmonogramem praktyki.
 • Firma/Organizacja zobowiązuje się zapewnić praktykantowi warunki i środki do prawidłowego odbycia praktyki.
 • Praktykant zobowiązuje się do:
  • Podjęcia praktyki w Firmie/Organizacji zgodnie z harmonogramem i wymogami Firmy/Organizacji,
  • Przestrzegania zasad i przepisów panujących w Firmie/Organizacji, obecności na swoim stanowisku w godzinach pracy.
  • Do informowania Koordynatorów Instytutu Wzornictwa o nieprawidłowościach w przebiegu praktyki, czy zmian w ustalonym wcześniej harmonogramie praktyki.
  • Do ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków. Organizacja ani Instytut nie ponoszą kosztów z tytułu ubezpieczenia.
  • Zakwaterowanie we własnym zakresie
 • Po zakończonych praktykach Praktykant powinien dostarczyć do Koordynatorów wypełnione Zaświadczenie o Przebyciu Praktyk, Sprawozdanie i w wersji elektronicznej - panel/planszę 10x21cm 300dpi z opisem i prezentacją projektów/zadań zrealizowanych na praktykach. Dopiero po takim rozliczeniu student otrzyma wpis do INDEKSU.

OBOWIĄZKI ORGANIZACJI BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROGRAMIE

 • Firma/Organizacja zobowiązuje się : do wydania decyzji o akceptacji Kandydata po zapoznaniu się z dokumentami i portfolio Praktykanta przesłanymi przez Koordynatora oraz ewentualnej rozmowie kwalifikacyjnej.
 • Podania zakresu działalności firmy w celu ustalenia harmonogramu praktyki,
 • Zapewnienia Praktykantowi najlepszych warunków do realizacji Praktyki umożliwiając wykorzystanie posiadanej wiedzy i nabycie nowych umiejętności powierzając mu zadania zgodne z jego doświadczeniem projektowym i praktycznym.
 • Stałego kontaktu z Koordynatorem Praktyk i Instytutem Wzornictwa.
 • Opieki merytorycznej, oceny.
 • Wystawienia świadectwa obycia praktyki.


Politechnika Koszalińska ma prawo do rozwiązania, odstąpienia od umowy w razie nie wywiązania się z realizacji wcześniej zawartych ustaleń wynikających z umowy zarówno przez Praktykanta jak i Firmę/Organizację. Praktykant, który nie wywiązał się z ustaleń wynikających z umowy, lub został usunięty z praktyki z przyczyn dyscyplinarnych nie ma prawa do ukończenia praktyki w Programi.Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.Nr projektu POKL.04.01.01-00-338/09
Nr umowy UDA POKL.04.01.01-00-338/09-00Strona głównaPoprzednia strona WzornictwaWyślij uwagi techniczne
Copyright: Wzornictwo 2009-2010