Main
About
Structure
International project
Praktyki studenckie Dokumenty do pobrania:
1. Ogólny program praktyki
2. Skierowanie na praktykę
3. Porozumienie dotycz±ce organizacji i realizacji praktyki zawodowej studentów IW

Osob± odpowiedzialn± za praktyki jest mgr Alina Ostach-Robakowska
E-mail: alina.ostach@op.pl
MainContact Webmaster
Copyright: Design Institute 2009-2010