Strona główna
O nas
Aktualności
Struktura
Dziekanat
Rekrutacja
Dla studentów

Plan zajęć st. stacjonarne

Plan zajęć st. niestacjonarne

Stypendia zagraniczne

Stypendia krajowe

Opłaty za studia

Stypendia dodatkowe

Fotoplenery
Dla pracowników
Do pobraniaTablica ogłoszeń
Dla firm


Stypendia dodatkowe

STYPENDIA DLA STUDENTÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
Zgodnie z regulaminem SWRPK ( dodstępnym na stronie internetowej PK ). W semestrze letnim o ww. świadczenie mogą ubiegać się tylko studenci po pierwszym semestrze nauki.Tylko studenci pierwszego roku studiów, którzy mają zaliczony pierwszy semestr.

STOWARZYSZENIE WSPIERANIA ROZWOJU POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ PRZYZNAJE POMOC MATERIALNĄ W FORMIE STYPENDIUM DLA STUDENTÓW POSIADAJĄCYCH WAŻNE ORZECZENIE O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCITermin składania dokumentów:


 • dla studentów I roku do 15 marca (po I semestrze)
 • Zgodnie z regulaminem SWRPK ( dodstępnym na stronie internetowej PK ). W semestrze letnim o ww. świadczenie mogą ubiegać się tylko studenci po pierwszym semestrze nauki.Tylko studenci pierwszego roku studiów, którzy mają zaliczony pierwszy semestr.


 • dla studentów lat wyższych do 15 września

 • (dla studentów zagranicznych pochodzenia polskiego do 15 października)

  UWAGA ! TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW - do 15.10.2011 (dla studentów lat wyższych oraz studentów zagranicznych pochodzenia polskiego)


  Wnioski przyjmowane są w pokoju 110 b.

  Do pobrania:


  WZÓR WNIOSKU STYPENDIALNEGO

  WZÓR WNIOSKU STYPENDIALNEGO STUDENCI ZAGRANICZNI POCHODZENIA POLSKIEGO

  ZAŁĄCZNIK NR 1

  ZAŁĄCZNIK NR 2


  REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ NIEPEŁNOSPRAWNYM STUDENTOM I DOKTORANTOM POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ

  §1

  Osobami uprawnionymi do ubiegania się o świadczenie pomocy materialnej są osoby z orzeczeniem stopnia niepełnosprawności:

 • studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych PK (po I semestrze)

 • uczestnicy studiów doktoranckich

 • Podstawą ubiegania się o pomoc materialną jest złożenie w Dziekanacie podania i stosownych dokumentów. Dokumentację stypendialną prowadzą Dziekanaty.

  §2

  Świadczenia mogą być przyznawane w różnych formach, w tym, w postaci miesięcznych stypendiów. O formie pomocy decyduje Zarząd Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Politechniki Koszalińskiej w roku akademickim w zależności od posiadanych środków.

  §3

  Stypendium dla jednego studenta/ doktoranta może być przyznane na okres do 10 miesięcy.

  §4

  Kandydatów do świadczeń wskazywać będą prodziekani ds. studenckich w porozumieniu z wydziałowym/ instytutowym Samorządem studenckim.

  §5

  Student/doktorant przed zgłoszeniem kandydatury do świadczenia winien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów związanych z przyznaniem świadczenia.

  §6

  Student/doktorant składający wniosek o przyznanie świadczenia może wyrazić zgodę na upublicznienie danych osobowych oraz wizerunku dla potrzeb kontaktu z mediami w związku z korzystaniem z pomocy materialnej ze środków organizacji pożytku publicznego (załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie świadczenia niepełnosprawnym studentom ze środków SWRPK).

  §7

  Decyzje o przyznaniu świadczenia, jego wysokości i okresu, na który zostało przyznane, podejmuje Komisja wyłoniona przez Zarząd Stowarzyszenia po zasięgnięciu opinii Prorektora ds. Studenckich, Organizacji i Rozwoju i Parlamentu Studentów.

  §8

  Przy przyznawaniu świadczenia uwzględnia się następujące kryteria:

 • wyniki w nauce (średnia powyżej 4,0)

 • W przypadku równych ocen może być brana pod uwagę trudna sytuacja finansowa studenta/doktoranta.

  §9

  Student traci prawo do świadczenia w następujących przypadkach:

 • ukończenia studiów

 • skreślenia z listy studentów

 • ukarania karą dyscyplinarną

 • uzyskania urlopu dziekańskiego z innych powodów niż zdrowotne


 • §10

  Stowarzyszenie będzie przekazywać Uczelni w cyklach miesięcznych, w formie darowizny środki finansowe z przeznaczeniem na wsparcie materialne studentów/ doktorantów. Wypłata świadczeń pieniężnych odbywać się będzie co miesiąc, do dnia 15-go każdego miesiąca, na konta osobiste studentów/ doktorantów.


  REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW STUDENTOM I DOKTORANTOM ZAGRANICZNYM POCHODZENIA POLSKIEGO POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ

  §1

  Osobami uprawnionymi do ubiegania się o świadczenie pomocy materialnej są osoby z orzeczeniem stopnia niepełnosprawności:

 • studenci i doktoranci z Białorusi i Ukrainy pochodzenia polskiego

 • studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych PK (po I semestrze)

 • uczestnicy studiów doktoranckich

 • Podstawą ubiegania się o pomoc materialną jest złożenie w Dziekanacie podania i stosownych dokumentów. Dokumentację stypendialną prowadzą Dziekanaty.

  §2

  Stypendia będą przyznawane w postaci miesięcznych świadczeń. O skali pomocy decyduje Zarząd Stowarzyszenia w roku akademickim w zależności od posiadanych środków.

  §3

  Stypendium dla jednego studenta/ doktoranta może być przyznane na okres do 10 miesięcy.

  §4

  Kandydatów do świadczeń wskazywać będą prodziekani ds. studenckich w porozumieniu z wydziałowym/ instytutowym Samorządem studenckim.

  §5

  Student/doktorant przed zgłoszeniem kandydatury do świadczenia winien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów związanych z przyznaniem świadczenia.

  §6

  Student/doktorant składający wniosek o przyznanie świadczenia powinien wyrazić zgodę na upublicznienie danych osobowych oraz wizerunku dla potrzeb kontaktu z mediami w związku z korzystaniem z pomocy materialnej ze środków organizacji pożytku publicznego (załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie świadczenia niepełnosprawnym studentom ze środków SWRPK).

  §7

  Decyzje o przyznaniu świadczenia, jego wysokości i okresu, na który zostało przyznane, podejmuje Komisja wyłoniona przez Zarząd Stowarzyszenia po zasięgnięciu opinii: Prorektora ds. Studenckich, Organizacji i Rozwoju i Parlamentu Studentów oraz Wspólnotę Polską – Oddział w Koszalinie.

  §8

  Przy przyznawaniu świadczenia uwzględnia się następujące kryteria:

 • wyniki w nauce (średnia powyżej 4,0)

 • W przypadku równych ocen może być brana pod uwagę trudna sytuacja finansowa studenta/doktoranta.

  §9

  Student traci prawo do świadczenia w następujących przypadkach:

 • ukończenia studiów

 • skreślenia z listy studentów

 • ukarania karą dyscyplinarną

 • uzyskania urlopu dziekańskiego z innych powodów niż zdrowotne


 • §10

  Stowarzyszenie będzie przekazywać Uczelni w cyklach miesięcznych, w formie darowizny środki finansowe z przeznaczeniem na stypendia dla studentów/doktorantów zagranicznych pochodzenia polskiego. Wypłata świadczeń pieniężnych odbywać się będzie co miesiąc, do dnia 15-go każdego miesiąca, na konta osobiste studentów/doktorantów.

  STYPENDIUM MINISTRA

  Od 1 lipca 2010 do 5 października 2010 można złożyć wniosek o stypendium ministra na rok 2010/11 za osiągnięcia w nauce.

  Informację na temat stypendium, wzorów wniosków dostępne są na stronie www.nauka.gov.pl
  Pismo dotyczące stypendium ministra

  Strona głównaPoprzednia strona WzornictwaWyślij uwagi techniczne
  Copyright: Wzornictwo 2009-2010