Strona główna
O nas
Aktualności
Struktura
Dziekanat

Godziny pracy

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Dział pomocy materialnej

Dyplomanci

Praktyki

Rekrutacja
Dla studentów
Fotoplenery
Dla pracowników
Do pobraniaTablica ogłoszeń
Dla firm


Dla dyplomantówUwaga dyplomaci!
 • Recenzentem prac dyplomowych może być osoba z tytułem co najmniej doktora!

  Uwaga studenci 05 semestru studiów licencjackich !!!
 • Do dnia 15.03.2013 r. obowiązkowo należy złożyć kartę zgłoszenia tematu pracy dyplomowej w pokoju 118 D (musi być ona podpisana przez promotora). Wzór karty należy pobierać poniżej i koniecznie wypełnić wszystkie pola odnośnie danych składającego dokument.


  Promotor dr Alina Adamczak będzie dostępna dla dyplomantów w czwartki w godz. 10:00-11:00 oraz w godz. 14:00-16:00 w sali M1-2


  Promotor prof. Elżbieta Kalinowska-Motkowicz będzie dostępna dla dyplomantów w poniedziałki w godz. 09:00-12:00 w sali M5


  Przyjęcia dyplomantów odbywa się w pokoju 118D (lic. Monika Pencarska)
  SPOSÓB DYPLOMOWANIA/ Licencjat/ I stopień  • Praca dyplomowa jest prowadzona pod kierunkiem opiekuna/promotora, który odpowiada za jej merytoryczną oraz formalną poprawność. Zawiera część praktyczną i pisemną. W części pisemnej znajduje się krótka charakterystyka dotycząca części projektowej, inspiracje, analiza i opis projektu.
  • Tematy prac dyplomowych zatwierdzane są przez Radę Instytutu i podawane do wiadomości studentów w terminach zgodnych i określonych w regulaminie Politechniki Koszalińskiej, czyli na ostatnim roku studiów.
  • Każda zmiana tematu jest zatwierdzana przez Radę Instytutu i nie dotyczy ostatniego semestru studiów (sem.07).
  • Studenci podejmują decyzję o wyborze opiekuna pracy dyplomowej oraz tematu, składają wypełniony druk "zgłoszenia pracy dyplomowej" w Dziekanacie, pod koniec semestru 05 (przed wydaniem kart okresowych osiągnięć studenta)
  • Termin egzaminu dyplomowego jest wyznaczany po złożeniu całej wymaganej dokumentacji, zgodnie z regulaminem studiów Politechniki Koszalińskiej.
  • Student jest zobowiązany złożyć pracę dyplomową do 31 marca na studiach kończących się semestrem zimowym.
  • Na pisemny wniosek dyplomanta, zaopiniowany przez promotora, dziekan może przesunąć termin złożenia pracy dyplomowej do trzech miesięcy.
  • Warunkiem dopuszczenia do obrony jest zaliczenie wszystkich semestrów, przyjęcie pracy licencjackiej przez opiekuna/promotora, uzyskanie pozytywnych ocen promotora i recenzenta pracy dyplomowej, uregulowanie wszystkich zobowiązań finansowych wobec uczelni, oraz złożenie w dziekanacie wydziału wymaganych dokumentów.
  • Egzamin dyplomowy odbywa się przed Komisją powołaną przez Dziekana.
  • W skład Komisji wchodzą:
   a. Dziekan lub Prodziekan, lub upoważniony przez niego nauczyciel akademicki – przewodniczący,
   b. Promotor,
   c. Recenzent,
   d. Nauczyciel akademicki reprezentujący specjalność o ile jedna z osób wymienionych w punktach a- c nie jest równocześnie reprezentantem specjalności.
  • Dziekan może powołać do składu Komisji innych pedagogów, jak również specjalistów spoza uczelni.
  • Komisja nie może obradować w składzie mniejszym niż 4 osoby.
  • Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym w trakcie którego, student prezentuje Komisji dyplomowej projekt pracy dyplomowej w formie wydruku płaskiego w formacie ustalonym na planszach o wymiarach 70 x 70 cm lub 100 x 70 cm.
  • Ocenie podlegają wszystkie elementy pracy dyplomowej:
   a. przedstawiona dyplomowa praca projektowa,
   b. część pisemna (opisana wyżej),
   c. obrona pracy dyplomowej,
  • Egzamin dyplomowy w części prezentacji i dyskusji jest otwarty.  SPOSÓB DYPLOMOWANIA/ Magister/ II stopień  • Praca dyplomowa jest prowadzona pod kierunkiem opiekuna/promotora, który odpowiada za jej merytoryczną oraz formalną poprawność. Zawiera część praktyczną i pisemną. W części pisemnej znajduje się charakterystyka wybranego zagadnienia dotyczącego tematu pracy i opis projektu.
  • Tematy prac dyplomowych zatwierdzane są przez Radę Instytutu i podawane do wiadomości studentów w terminach zgodnych i określonych w regulaminie Politechniki Koszalińskiej.
  • Każda zmiana tematu jest zatwierdzana przez Radę Instytutu i nie dotyczy ostatniego semestru studiów (sem. 04).
  • Studenci podejmują decyzję o wyborze opiekuna pracy dyplomowej oraz tematu, składają wypełniony druk "zgłoszenia pracy dyplomowej" w Dziekanacie, na koniec semestru 02 (przed wydaniem kart okresowych osiągnięć studenta)
  • Termin egzaminu dyplomowego jest wyznaczany po złożeniu całej wymaganej dokumentacji, zgodnie z regulaminem studiów Politechniki Koszalińskiej.
  • Student jest zobowiązany złożyć pracę dyplomową do do 1 września na studiach kończących się semestrem letnim.
  • Na pisemny wniosek dyplomanta, zaopiniowany przez promotora, dziekan może przesunąć termin złożenia pracy dyplomowej do trzech miesięcy.
  • Warunkiem dopuszczenia do obrony jest zaliczenie wszystkich semestrów i przyjęcie pracy dyplomowej przez opiekuna/promotora, uzyskanie pozytywnych ocen promotora i recenzenta pracy dyplomowej, uregulowanie wszystkich zobowiązań finansowych wobec uczelni, oraz złożenie w dziekanacie wydziału wymaganych dokumentów.

  • Egzamin dyplomowy odbywa się przed Komisją powołaną przez Dziekana.
  • W skład Komisji wchodzą:
   a. Dziekan lub Prodziekan lub upoważniony przez niego nauczyciel akademicki, jako przewodniczący,
   b. Promotor,
   c. Recenzent,
   d. nauczyciel akademicki reprezentujący specjalność o ile jedna z osób wymienionych w punktach a- c nie jest równocześnie reprezentantem specjalności.
  • Dziekan może powołać do składu Komisji innych pedagogów, jak również specjalistów spoza uczelni.
  • Komisja nie może obradować w składzie mniejszym niż 4 osoby.
  • Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym w trakcie którego, student prezentuje Komisji dyplomowej projekt pracy dyplomowej w formie wydruku płaskiego w formacie ustalonym na planszach o wymiarach 70 x 70 cm lub 100 x 70 cm.
  • Ocenie podlegają wszystkie elementy pracy dyplomowej:
   a. przedstawiona dyplomowa praca projektowa,
   b. praca teoretyczna,
   c. obrona pracy dyplomowej,
  • Egzamin dyplomowy w części prezentacji i dyskusji jest otwarty.


  PRZYKŁADOWA PROBLEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH

  zagadnienia, tematy ogólne do pobrania
  ZGŁOSZENIE TEMATU PRACY MAGISTERSKIEJ  • Temat pracy dyplomowej magisterskiej powinien zostać ustalony nie później niż 1 rok przed ukończeniem studiów.

  • Studenci po podjęciu decyzji o wyborze tematu oraz opiekuna pracy dyplomowej, składają pisemną deklarację na początku przedostatniego semestru studiów (pobierz: Zgłoszenie tematu pracy magisterskiej).

  ZGŁOSZENIE TEMATU PRACY LICENCJACKIEJ  • Temat pracy dyplomowej licencjackiej powinien zostać ustalony nie później niż 1 rok przed ukończeniem studiów.

  • Studenci po podjęciu decyzji o wyborze tematu oraz opiekuna pracy dyplomowej, składają pisemną deklarację na początku przedostatniego semestru studiów (pobierz:Zgłoszenie tematu pracy licencjackiej)
  WAŻNE / I i II stopień


  ABY WYZNACZYĆ TERMIN OBRONY PRACY DYPLOMOWEJ NALEŻY ZŁOŻYĆ:


 • Kartę dyplomanta (wypełnioną i podpisaną przez promotora oraz recenzenta).

  karty bez dat i podpisów nie będą przyjmowane

 • Kartę obiegową.
 • Indeks z zaliczonym ostatnim semestrem.
 • Legitymację.
 • 4 zdjęcia (4,5 cm x 6,5 cm) - podpisane
 • 3 egzemplarze oprawionej pracy dyplomowej podpisane przez promotora (1 egzemplarz pozostaje w teczce studenta, więc tylko jeden będzie przyjmowany w pokoju 118D).
  - pisemną opinię promotora i recenzenta Pobierz
  - 2 IDENTYCZNE egz. na płycie CD(pełna dokumentacja pracy dyplomowej, portfolio, plansze, streszczenie pracy w języku polskim i angielskim, praca pisemna - MICROSOFT OFFICE WORD, PDF, NOTATNIK), które trafiają do DZIEKANATU, NIE DO PROMOTORA!!! Promotor zgodnie z regulaminem antyplagiatowym pobiera płytę z dziekanatu.
  - portfolio (format A4)
  - oświadczenie autora pracy odnośnie programu Antyplagiat.
  Praca pisemna winna zawierać m.in.:
  Wzór pierwszej strony pracy dyplomowej magisterskiej (licencjackiej)
  Oświadczenie autora pracy
  Streszczenie pracy dyplomowej w języku polskim
  Streszczenie pracy dyplomowej w języku angielskim
 • Dowód wniesionej opłaty za dyplom - 60 zł.
  Wpłatę należy dokonać na numer indywidualnego rachunku bankowego
  (wygenerowany na stronie Politechniki Koszalińskiej www.tu.koszalin.pl)
 • Druk podania o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego Pobierz
 • Oświadczenie studenta (Załącznik nr 1 do Regulaminu antyplagiatowego)Pobierz


  Istnieje możliwość otrzymania dodatkowego odpisu dyplomu w języku obcym (j.angielski/ j.niemiecki).
  Należy złożyć:
  - dowód wniesionej opłaty - 40 zł
  - 1 zdjęcie (4,5 cm x 6,5 cm) - podpisane
  - informację w jakim języku ma być wygenerowany dodatkowy odpis

  Szablon planszy dyplomowej (100 cm x 70 cm) - format ai, format eps, format pdf, format cdr


  Sekretarzem Komisji Dyplomowej Studiów Stacjonarnych i Niestacjonarnych jest mgr Anna Szklińska
  ZASADY DYPLOMOWANIA DLA STUDENTÓW INSTYTUTU WZORNICTWA POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ
  zmiany od roku akademickiego 2011/2012

  SPOSÓB DYPLOMOWANIA/ Licencjat/ I stopień
 • Praca dyplomowa jest prowadzona pod kierunkiem opiekuna/promotora, który odpowiada za jej merytoryczną oraz formalną poprawność. Zawiera część praktyczną i pisemną. Część pisemna zawiera krótki opis części projektowej (inspiracje, analiza, założenia projektowe i ew.opis konstrukcyjny projektu). Część praktyczna obejmuje autoprezentację dorobku studenta z okresu studiów licencjackich w formie prezentacji multimedialnej, drukowane port folio w formacie A4, dokumentację pracy wykonanej w pracowni dyplomowej w formie plansz (w formacie 100x70cm w poziomie według ustalonego wzoru) oraz prezentacje modelu (jeśli jest w założeniach dyplomowych). Całość dokumentacji ma być złożona w formie cyfrowej na płycie CD (zdjęcia w JPG lub PDF, tekst w programie WORD lub PDF).
 • Tematy prac dyplomowych zatwierdzane są przez Radę Instytutu i podawane do wiadomości studentów w terminach zgodnych i określonych w regulaminie Politechniki Koszalińskiej.
 • Każda zmiana tematu jest zatwierdzana przez Radę Instytutu i nie dotyczy ostatniego semestru studiów (sem.07).
 • Studenci podejmują decyzję o wyborze opiekuna pracy dyplomowej w wybranej pracowni projektowej oraz wybierają temat, składają wypełniony druk "zgłoszenia pracy dyplomowej" w Dziekanacie, na początku semestru 06
 • Termin egzaminu dyplomowego jest wyznaczany po złożeniu całej wymaganej dokumentacji, zgodnie z regulaminem studiów Politechniki Koszalińskiej.
 • Warunkiem dopuszczenia do obrony jest zaliczenie wszystkich semestrów i przyjęcie pracy licencjackiej przez opiekuna/promotora.
 • Egzamin dyplomowy odbywa się przed Komisją powołaną przez Dziekana.
  W podstawowy skład Komisji wchodzą:
  a. Dyrektor Instytutu – przewodniczący,
  b. Promotor
  c. Recenzent d. nauczyciel akademicki reprezentujący specjalność o ile jedna z osób wymienionych w punktach 1- 3 nie jest równocześnie reprezentantem specjalności.
 • Dziekan może powołać do składu Komisji innych pedagogów, jak również specjalistów spoza uczelni.
 • Komisja nie może obradować w składzie mniejszym niż 4 osoby.
 • Prezentacja licencjackiego projektu dyplomowego jest przeprowadzana w formie egzaminu ustnego w trakcie którego, student prezentuje Komisji projekt pracy dyplomowej.
 • Ocenie podlegają wszystkie elementy pracy dyplomowej:
  a. przedstawiona dyplomowa praca projektowa,
  b. część pisemna (oceniana przez promotora jako opinia z oceną i przez recenzenta jako recenzja pracy z oceną),
  c. obrona pracy dyplomowej,
 • Egzamin dyplomowy w części prezentacji i dyskusji jest otwarty.
  SPOSÓB DYPLOMOWANIA/ Magister/ II stopień
 • Praca dyplomowa jest prowadzona pod kierunkiem opiekuna/promotora, który odpowiada za jej merytoryczną oraz formalną poprawność. Zawiera część praktyczną i pisemną. W części pisemnej znajduje się szczegółowa charakterystyka wybranego zagadnienia dotyczącego tematu pracy, opis projektu i jego dokumentacja z wizualizacją. Część praktyczna obejmuje drukowane port folio w formacie A4 z dorobkiem prac w trakcie trwania studiów magisterskich, dokumentację pracy wykonanej w pracowni dyplomowej w formie plansz (w formacie 100x70cm w poziomie według ustalonego wzoru) oraz prezentacje modelu (jeśli jest w założeniach dyplomowych). Całość dokumentacji ma być złożona w formie cyfrowej na płycie CD (zdjęcia w JPG lub PDF, tekst w programie WORD lub PDF).
 • Tematy prac dyplomowych zatwierdzane są przez Radę Instytutu i podawane do wiadomości studentów w terminach zgodnych i określonych w regulaminie Politechniki Koszalińskiej.
 • Każda zmiana tematu jest sprawdzana i zatwierdzana przez Radę Instytutu i nie dotyczy ostatniego semestru studiów (sem. 04).
 • Studenci podejmują decyzję o wyborze opiekuna pracy dyplomowej oraz tematu, składają wypełniony druk "zgłoszenia pracy dyplomowej" w Dziekanacie, na początku semestru 02
 • Termin egzaminu dyplomowego jest wyznaczany po złożeniu całej wymaganej dokumentacji, zgodnie z regulaminem studiów Politechniki Koszalińskiej.
 • Warunkiem dopuszczenia do obrony jest zaliczenie wszystkich semestrów i przyjęcie pracy dyplomowej przez opiekuna/promotora.
 • Egzamin dyplomowy odbywa się przed Komisją powołaną przez Dziekana.
 • W podstawowy skład Komisji wchodzą:
  a. Dyrektor Instytutu – przewodniczący, lub upoważniony przez niego nauczyciel akademicki b. c. Promotor
  d. Recenzent
  e. Sekretarz
 • Dziekan może powołać do składu Komisji innych pedagogów, jak również specjalistów spoza uczelni.
 • Komisja nie może obradować w składzie mniejszym niż 4 osoby.
 • Prezentacja magisterskiego projektu dyplomowego jest przeprowadzana w formie egzaminu ustnego w trakcie którego, student prezentuje Komisji projekt pracy dyplomowej.
 • Ocenie podlegają wszystkie elementy pracy dyplomowej:
  a. przedstawiona dyplomowa praca projektowa,
  b. część pisemna (oceniana przez promotora jako opinia z oceną i przez recenzenta jako recenzja pracy z oceną),
  c. obrona pracy dyplomowej,
 • Egzamin dyplomowy w części prezentacji i dyskusji jest otwarty.

  Zmiany od roku akademickiego 2012/2013

  SPOSÓB DYPLOMOWANIA/ Licencjat/ I stopień
 • Z godnie z Regulaminem Studiów Politechniki Koszalińskiej student jest zobowiązany złożyć pracę dyplomową do 31 marca na studiach kończących się semestrem zimowym lub do 1 września na studiach kończących się semestrem letnim. Na pisemny wniosek dyplomanta, zaopiniowany przez promotora, dziekan może przesunąć termin złożenia pracy dyplomowej do trzech miesięcy.
 • W zawiązku z tym nie przysługują jak wcześniej 2 lata od daty złożenia tematu pracy na jednorazowe wznowienie studiów w celu obrony pracy. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 62/2012 Rektora Politechniki Koszalińskiej - studentom skreślonym z listy studnentów tylko z powodu niezłożenia pracy w roku akademickim 2010/11 i 2011/12, wznawiającym studia w celu złożenia pracy dyplomowej nakładana będzie opłata za powtarzanie seminarium/pracowni dyplomowej.


  ZGŁOSZENIE TEMATU PRACY LICENCJACKIEJ i MAGISTERSKIEJ
 • Temat pracy dyplomowej licencjackiej powinien zostać ustalony nie później niż 1 rok przed ukończeniem studiów.
 • Studenci po podjęciu decyzji o wyborze tematu oraz opiekuna pracy dyplomowej, składają pisemną deklarację na początku przedostatniego semestru studiów.
 • Strona głównaPoprzednia strona WzornictwaWyślij uwagi techniczne
  Copyright: Wzornictwo 2009-2010