Strona główna
O nas
Aktualności
Struktura
Dziekanat

Godziny pracy

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Dział pomocy materialnej

Dyplomanci

Praktyki

Rekrutacja
Dla studentów
Fotoplenery
Dla pracowników
Do pobraniaTablica ogłoszeń
Dla firm
Dział pomocy materialnej

Bardzo Ważne !!!


stypendium rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest

TYLKO NA WNIOSEK STUDENTA
Wnioski o stypendium rektora dla najlepszych studentów,złożone po terminie nie będą rozpatrywane.


Zarządzeniem Nr 46/2012 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 27 sierpnia 2012 r. wprowadza się nowy Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Politechniki Koszalińskiej. Zarządzenie wchodzi w życie od dnia 1 października 2012 r.


Treść Regulaminu zamieszczona jest na stronie głównej Politechniki Koszalińskiej.


N O W Y ! ! ! Regulamin Pomocy Materialnej Pobierz


Zgodnie z § 11 Regulaminu 1. Termin składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego i stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, upływa:  dla studentów rozpoczynających studia od semestru zimowego - 10 października danego roku akademickiego,  dla studentów rozpoczynających studia od semestru letniego - 10 marca danego roku akademickiego.


2. Termin składania wniosków o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów upływa:  na semestr zimowy - 10 października danego roku akademickiego,  na semestr letni - 10 marca danego roku akademickiego.


3. Dziekanat potwierdza datę przyjęcia dokumentów. Rozpatrzenie wniosku następuje po złożeniu kompletu dokumentów.
INFORMACJA DLA WSZYSTKICH STUDENTÓW
W związku z licznymi pytaniami studentów informuję, że regulamin studiów i regulamin pomocy materialnej obowiązuje w jednakowym stopniu studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
Wszyscy studenci mogą korzystać z pomocy materialnej na równych prawach
Uwaga osoby, które będą studiowały na I roku studiów II stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Zgodnie z §39 Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej, Student kontynuujący studia (w ciągu roku od ukończenia studiów I-go stopnia)na II stopniu może otrzymać m. in. stypendium rektora. Podstawą do naliczenia stypendium jest dostarczenie od Uczelni (w której ukończyło się studia I -go stopnia) informacji o uzyskanej średniej ocen z ostatniego roku studiów.
Deklaracja rozłożenie płatności na raty (semestr zimowy 2012/13) Pobierz
Informacje dotyczące świadczeń, o które może ubiegać się Student: Pobierz

Każdy student pierwszego roku studiów odbiera umowę o studia


Składa się wnioski o pomoc materialną: - stypendium socjalne, stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę


Odbiera się decyzje o przyznanej( lub nie )pomocy materialnej


Składa się wnioski o stypendium ministra


Składa się deklaracje rozłożenia na 2 lub 4 raty opłat za studia (dotyczy studentów niestacjonarnych) Opłata za semestr wynosi 2.900,00 zł


Wnioski o stypendia i deklaracje rat pobiera się ze strony Politechniki Koszalińskiej, zakładka: pomoc materialna dla studentów 2012/2013


Aktualny Regulamin pomocy materialnej zamieszczony jest: - na stronie Politechniki Koszalińskiej, zakładka: pomoc materialna dla studentów 2012/2013(wersja elektroniczna) - w gablocie na korytarzu Instytutu Wzornictwa obok pokoju 114 (wersja papierowa)
Strona głównaPoprzednia strona WzornictwaWyślij uwagi techniczne
Copyright: Wzornictwo 2009-2010