Strona główna
O nas
Aktualności
Struktura
Dziekanat
Rekrutacja

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Ścieżki studiów

Łamanie barier

Dla studentów
Fotoplenery
Dla pracowników
Do pobraniaTablica ogłoszeń
Dla firm


REKRUTACJA na ROK AKADEMICKI 2012 / 2013 - ZAKOŃCZONAZasady i kolejność działań podczas rekrutacji do Instytutu Wzornictwa


 • rejestracja elektroniczna,
 • osobiste złożenie dokumentów w kampusie Instytutu Wzornictwa.
 • egzamin

  Poniżej przedstawiamy Państwu szczegóły:

  Dokumenty


  Kandydat, po rekrutacji elektronicznej zobowiązany jest dostarczyć osobiście do Kampusowego Punktu Rekrutacyjnego niżej wymienione dokumenty:
 • świadectwo maturalne/dojrzałości w oryginale lub odpis, wydany przez OKE/szkołę*,
 • dyplom ukończenia studiów I stopnia (przy ubieganiu się o przyjęcie na studia II stopnia),
 • podanie o przyjęcie na studia, wraz z ankietą osobową - wydrukowane z systemu e-rekrutacja.
 • wypis z dowodu osobistego lub kserokopia, poświadczona za zgodność z oryginałem przez Instytutową Komisję Rekrutacyjną - w Kampusie,
 • 4 fotografie o wymiarze 37 x 52 mm,

  *nie przyjmujemy świadectw / dyplomów kserowanych i potwierdzonych notarialnie!

  WSZYSTKIE dokumenty muszą być złożone przed wyznaczonym terminem egzaminu (zgodnie z kalendarium - patrz wyżej).

  Złożenie wszystkich dokumentów równa się z zakwalifikowaniem Kandydata do egzaminów.

  Zapis o zaksięgowaniu opłaty za egzamin pojawia się w założonym przez Kandydata profilu. Jeśli takiego zapisu brakuje, można przy składaniu dokumentów okazać potwierdzenie zapłaty. Proszę pamiętać, że księgowanie kwot między bankami - trwa. Cierpliwości!
  Opłata za egzamin nie podlega zwrotowi.


  Szczegółowy opis egzaminów na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia w roku akademickim 2012/13 (Kierunek Wzornictwo i Architektura Wnętrz)


  Egzamin składa się z dwóch części:
 • rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej predyspozycje do projektowania. Kandydat może otrzymać 0-20 punktów.
 • prezentacji teczki z własnymi pracami kandydata z zakresu (do wyboru) rysunku odręcznego, malarstwa, fotografii, grafiki komputerowej, projektowania (min. 10 prac). Kandydat może otrzymać 0-10 punktów.

  Maksymalna liczba punktów z egzaminu, jakie kandydat może otrzymać wynosi 30.
  W przypadku, gdy kandydat uzyskał pozytywny wynik egzaminu maturalnego z Historii Sztuki, dodatkowo otrzymuje 10 punktów.
  Za pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego na Architekturę Wnętrz i Wzornictwo uznaje się uzyskanie min. 16 punktów. O przyjęciu na studia decyduje kolejność na listach kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego (egzamin). Kolejność ustalana jest wg liczby uzyskanych punktów.


  Szczegółowy opis egzaminów na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia w roku akademickim 2012/13 (Kierunek Wzornictwo)


  Przyjęcia na studia II stopnia odbywają się na podstawie egzaminu wstępnego. Do egzaminu mogą przystąpić wyłącznie absolwenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia kierunków: architektury wnętrz, wzornictwa, edukacji artystycznej w zakresie: sztuk plastycznych, grafiki, malarstwa, rzeźby, scenografii, fotografii i obrazu filmowego.

  Egzamin składa się z dwóch etapów:
 • I etap - ocena dorobki kandydata w oparciu o portfolio prac własnych i życiorys artystyczny, zawodowy;
 • II etap - rozmowa kwalifikacyjna mająca na celu ocenę predyspozycji kierunkowych kandydata.

  W pierwszym etapie kandydat może uzyskać od 0 do 10 punktów.
  Uzyskanie minimum 6 punktów kwalifikuje kandydata do etapu drugiego. W drugim etapie kandydat może uzyskać od 0 do 10 punktów.

  Za pozytywny wynik obu etapów egzaminu przyjmuje się uzyskanie przez kandydata minimum 12 punktów. Kolejność osób przyjętych na studia II stopnia ustalana jest wg liczby uzyskanych punktów.

  Istnieje możliwość zakwaterowania kandydatów w Domu Studenckim na czas rekrutacji,
  tel. (094) 3478917.


  Limity przyjęć:


 • kierunek wzornictwo studia stacjonarne (studia I stopnia) - 69,
 • kierunek wzornictwo studia niestacjonarne (studia I stopnia) - 30,
 • kierunek wzornictwo studia stacjonarne (studia II stopnia) - 30,
 • kierunek wzornictwo studia niestacjonarne (studia II stopnia) - 25,
 • kierunek architektura wnętrz studia stacjonarne (studia I stopnia) - 50,
 • kierunek architektura wnętrz studia niestacjonarne (studia I stopnia ) - 30.


  rekrutacja dla OBCOKRAJOWCÓW


  Obcokrajowców przyjmowani są tylko przez J. M. Rektora, nie przechodzą normalnej rekrutacji (dokumenty należy przesłać do Działu Kształcenia) - po akceptacji dokumentów Kandydata, Kandydat stawia się na egzaminy wstępne.
  Jeżeli obcokrajowiec posiada Kartę Polaka przechodzi normalna rekrutację - dokumenty składa w Kampusie IW.
  Jeżeli Polak posiada świadectwo zagraniczne i zostało ono nostryfikowane przez Kuratorium Oświaty, może przejść normalną rekrutację.  Zagadnienia dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne
  Kierunek: Wzornictwo, Architektura Wnętrz
  Instytut Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej

  • Na podstawie dwóch przykładów malarstwa (architektury) proszę o ich scharakteryzowanie. Porównać te dwie formy wyrazu plastycznego. Omówić różnice.
  • Co Pan/Pani sądzi o roli koloru we wzornictwie przemysłowym?
  • Co Pana/Pani zdaniem ma większy wpływ na kształtowanie kultury plastycznej - sztuka czysta czy sztuka użytkowa?
  • Co Pana/Pani zdaniem jest sztuka użytkowa?
  • Jakie dostrzega Pan/Pani związki między wzornictwem przemysłowym a różnymi dziedzinami sztuki?
  • Jakie kryteria może Pani/Pan wymienić, które powinny charakteryzować dobry przedmiot wzornictwa przemysłowego?
  • Jakie konsekwencje wynikają z różnicy między wyrobem przemysłowym a rzemieślniczym?
  • Czy wzornictwo przemysłowe poza wartością artystyczną, zawiera inne zagadnienia – jakie?
  • Czy może Pani/Pan określić funkcję społeczną wzornictwa przemysłowego?
  • Jaką rolę spełnia w życiu człowieka wzornictwo przemysłowe?
  • Czy widzi Pani/Pan różnicę między sztuką czystą a wzornictwem przemysłowym?
  • Czy zdaniem Pani/Pana integracja wzornictwa przemysłowego z techniką inspiruje artystycznie czy ogranicza?
  • Czy projektując produkt projektujemy proces użytkowy?
  • Jak rozumie Pani/Pan pojęcie ekologii?
  • Jak rozumie Pani/Pan pojęcie rewitalizacji?
  • Co determinuje produkt funkcja czy technika?
  • Co determinuje produkt sztuka czy nauka?
  • Czy ekonomia i marketing mają wpływ na wzorniczą formę produktu?
  • Proszę omówić rolę i funkcję koloru we wzornictwie?
  • Czy epoka kamienia skończyła się z powodu braku kamienia czy jakiegoś innego? Z jakiego?
  • Czy Pan/Pani oglądał/a ostatnio sztukę współczesną? Proszę podać własną ocenę.
  • Czy istnieje związek w zakresie formy przedmiotów użytkowych z epoką – stylem, w którym powstają i na czym on polega?
  • Jakim zmianom ulega forma zewnętrzna i rozwiązania techniczno-funkcjonalne przedmiotów codziennego użytku na przestrzeni ostatnich 50 lat np. rower, młynek do kawy, motocykl, samochód, krzesło, gramofon, zegar itp.
  • Jakie przedmioty (produkty) posiadają formę wzorniczą? Np. szklanka, łóżka, pudełko do zapałek, słupy wysokiego napięcia itp. Co to jest Pana/ Pani zdaniem forma wzornicza?
  • Jakie cechy powinny charakteryzować projektanta wzornictwa przemysłowego?
  • Czy wzornictwo można stosować w walce z bezrobociem?
  • Proszę wymienić i omówić cechy dobrego opakowania?
  • Czy aspekt dziedzictwa kulturowego (procesu kulturowego) może mieć wpływ (lub ma) na formę projektowanego produktu?
  • Czy technika determinuje (wpływa) na formę wyrobu?
  • Ustosunkuj się do problemu. Co jest istotniejsze –wygoda czy forma np. siedziska?
  • Do jakich celów można użyć balon lub butelkę?
  • Zaproponuj rozwiązanie problemu budownictwa mieszkalnego na terenach zalewowych. Czy istnieją takie rozwiązania? Jeśli tak to podaj przykłady.
  • Jak (skleić) połączyć wybrane pary materiałów: drewno-drewno, metal- metal, tworzywo sztuczne itp.
  • Jak zaprojektować podstawę lampy aby była stabilna?
  • Jak przenosi się napęd w urządzeniu (np. rower)?
  • Proszę omówić w jaki sposób ewoluowała forma wzornicza: samochodu, reflektorów samochodowych, rowerów itp.
  • Dlaczego dla zaprojektowania czegokolwiek potrzebny jest rysunek?
  • Co to jest przekaz wizualny? Proszę wymienić rodzaje przekazów.
  • Czy rysunek to tylko konstrukcja?
  • Proszę zinterpretować pojęcie designu?
  • Gdzie aktualnie znajdują się dostępne kolekcje designu?
  • Dlaczego projektowanie formy przedmiotu związane jest ze sztuką?
  • Co to jest filozofia projektowania?
  • Czy istnieje różnica pomiędzy kształtem, a formą?
  • Proszę wyjaśnić pojęcia: popkultura i subkultura?
  • Oddziaływanie designu na otaczającą przestrzeń.
  • Proszę wyjaśnić pojęcie piękna.
  • Ostatnio przeczytana lektura, odwiedzona wystawa itp. ( krótka wypowiedź).
  • Jakie procesy poprzedzają powstanie projektu?
  • Proszę wyjaśnić pojęcie animacji?
  • Co to znaczy, że nazywamy działania kreatywnymi?
  • Czy wartości emocjonalne kształtują świadomość?
  • Proszę wyjaśnić pojęcia: wertykalny- horyzontalny?
  • Jaki zakres działań w twórczości człowieka można określić „designem” ?
  • Jakie wydarzenie historyczne przyjęło się uważać za początek współczesnego designu?
  • Zrelacjonować wrażenia z wydarzenia poświęconego designowi w której uczestniczyłem
  • Jakie zna Pan/i/ ośrodki lub wydarzenia służące popularyzacji designu w Polsce?
  • Jak może Pan/i/ udokumentować zainteresowania kierunkiem który chce Pan/i/ studiować?
  • Proszę wskazać produkty określane przez Pana/ą/ jako Design na najwyższym poziomie i uzasadnić swoją decyzję
  • Jakie wydarzenia poświęcone designowi może Pan/i/ określić jako wydarzenie o randze światowej.
  • Proszę wymienić nazwiska znanych Panu/i/ designerów w Polsce, wymienić przykładowe ich realizacje oraz krótko je zrecenzować
  • Wymienić znane Panu/i/ nazwiska światowych designerów, wymienić przykładowe ich realizacje oraz krótko je zrecenzować
  • Czym dla Pana/i/ jest dobry produkt designerski ?
  • Jakie elementy dobrego produktu zdaniem Pana/i/ są najważniejsze: funkcjonalność, konstrukcyjność, estetyka ?
  • Na przykładzie przedstawionych produktów dokonać analizy ich designerskich walorów
  • Jaka dziedzina designu jest Panu/i/ najbliższa i dlaczego ? Udokumentować
  • Jak może Pan/i/ udokumentować swoje zainteresowanie wybranym kierunkiem studiów?
  • Czy ma Pan/i/ literaturę związaną z designem, czego dotyczy i jaka jest Pan/i/ jej recenzja?
  • Jakie publikacje, recenzje, wywiady poświęcone designowi Pan/i/ czytała ?
  • Jakie wydawnictwa popularyzujące Design są Panu/i/ znane na rynku krajowym i światowym ?
  • Proszę podać cele i zadania architektury.
  • Proszę przybliżyć zjawisko i istotę wybranego stylu w architekturze.
  • Proszę wymienić nazwiska współczesnych (żyjących) wybitnych architektów.
  • Proszę określić epokę powstania Kaplicy Zygmuntowskiej w Krakowie.
  • Proszę określić epokę powstania Katedry w Koszalinie.
  • Jaką dziedziną sztuki zajmował się Fiodor Dostojewski?
  • Proszę określić różnice między architekturą a budownictwem.
  • Proszę określić różnice między architekturą a wzornictwem.
  • Proszę opisać ulubiony dla Pana/Pani styl w architekturze.
  • Proszę opisać trzy ulubione obiekty architektoniczne w Polsce.
  • Czy Pani/Pana zdaniem architekt jest artystą?
  • Proszę określić różnice między kolumną a słupem.
  • Dlaczego Pan/Pani chce studiować Wzornictwo/Architekturę Wnętrz?
  • Czy Pana/Pani zdaniem forma architektoniczna powinna mieć związek z funkcją?
  • Proszę wyjaśnić co oznacza termin SCIENCE FICTION.
  • Proszę podać cechy architektury współczesnej.
  • Co Pani/Pan rozumie przez określenie stylizacji?
  • Jak Pani/Pan rozumie pojęcie architektura regionalna?
  • Proszę opisać cechy architektury sakralnej.
  • Jaką rolę w projektowaniu pełni rysunek?
  • Jak Pan/Pani rozumie sformułowanie, że „wnętrze ma klimat”?
  • Jaką funkcję pełni balustrada?
  • Proszę określić umiejscowienie w budynku następujących elementów: kalenica, fundament.
  • Proszę określić co Pani/Pana zdaniem oznacza sformułowanie „wygodne krzesło”?
  • Proszę wyjaśnić termin utylitarny. Czy może mieć zastosowanie do określenia wnętrza?
  • Jak rozumie Pani/Pan określenia materiał ciepły, materiał zimny?
  • Proszę wyjaśnić hasło: Maszyna do mieszkania.
  • Czym Pana/Pani zdaniem jest dobra architektura?
  • Proszę określić jaki obiekt architektoniczny mógłby ilustrować gatunek muzyczny: POP, JAZZ, KLASYKA?
  • Proszę określić jaką rolę pełni kolor w architekturze?
  • Proszę wyjaśnić z czego wynika kąt prosty w budownictwie (architekturze)?
  • Proszę opisać jakiegoś architekta i jego dzieło.
  • Czy Pana/Pani zdaniem architektura jest sztuką?
  • Proszę wymienić kody i komunikaty wizualne.
  • Proszę opisać Pana/Pani zainteresowanie/pasje.
  • Proszę opisać wrażenia z ostatniej odbytej podróży.
 • Strona głównaPoprzednia strona WzornictwaWyślij uwagi techniczne
  Copyright: Wzornictwo 2009-2010